راهبرد (جود، جهاد واجتهاد)از شعار تا عینیت در بنیاد فقهی مدیریت اسلامی
47 بازدید
محل نشر: نخل شهداد- 17-18
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتار حاضر با واقعیت بخشیدن به شعار جود، جهاد و اجتهاد در کالبد بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، قصد ترسیم ساختار صحیحی از مدیریت رحمانی از یک سو و تبیین نقش‏آفرینی هر یک از سه راهبرد اساسی«جود، جهاد و اجتهاد» از سوی دیگر، تلاش داردتا این الگو رابه صورت عینی و عملی به نشان دهد.در هر سازمانی، شناخت هدف برای نیل به نتیجه مطلوب از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است، از این رو اگر قرار باشد در وضع موجود سازمان تغییریبه وجود آید،ناگزیراز تبیین اهداف عالی در میان نیروی انسانی سازمان خویش هستیم. اهداف سازمان‏ها از نگرش‏شان به عالم سرچشمه می‏گیرد، به تعبیر دیگراین که ما معتقد به مدیریت رحمانی باشیم یا مدیریت انسانی در سو گیری‏های سازمان نقش به سزایی دارد.آنچه که ما امروز از سیره مدیریتیخدا و خلفای صالحش به ارث رسیده است، با اهداف رهبران و کاریزما های دیگر تفاوت بنیادین دارد.